+421 905 615 530
About Verder

Kódex obchodných princípov spoločnosti Verder

Náš Kódex obchodných princípov popisuje základné normy, ktoré by mal dodržiavať každý v spoločnosti Verder, nech sa už nachádza kdekoľvek. I týmto sa podporuje snaha o firemnú zodpovednosť.

Štandardné chovanie

Naše konanie je charakteristické úprimnosťou, jednotou, otvorenosťou a rešpektom k ľudským právam a záujmom našich zamestnancov. Rovnako tak rešpektujeme oprávnené záujmy všetkých tých, s ktorými sme v akomkoľvek vzťahu.

Dodržovanie práva

Spoločnosti skupiny Verder a naši zamestnanci sú zaviazaní k dodržiavaniu zákonov a smerníc krajín, v ktorých pracujeme.

Zamestnanci

Spoločnosť Verder sa zaviazala, že vytvorí rôznorodosť pracovného prostredia vzájomnej dôvery a rešpektu, kde každý cíti zodpovednosť za výsledky a povesť našej spoločnosti. Chceme, aby naši zamestnanci pracovali spoločne vo vzájomnom rešpekte k rase, náboženstvu, pohlaviu alebo kultúre. Preto sa neočakáva, že akýkoľvek zamestnanec bude vnucovať svoje náboženstvo alebo kultúru svojim kolegom. Chceme, aby nedochádzalo k sexuálnemu zastrašovaniu v akejkoľvek podobe. Budeme prijímať, zamestnávať a motivovať zamestnancov len na základe ich kvalifikácie a predpokladov potrebných pre vykonávanie zverenej práce. 

Zaviazali sme sa, že všetkým našim zamestnancom vytvoríme bezpečné a zdravé pracovné prostredie. Nebudeme využívať žiadnu práci, ktorá by bola vynútená, alebo ju vykonávali deti. Ďalej sme sa zaviazali, že budeme pracovať so zamestnancami, rozvíjať ich a posilňovať schopnosti a zručnosti každého z nich. Rešpektujeme dôstojnosť jednotlivca a právo zamestnanca na slobodu zhromažďovania. So zamestnancami budeme v rámci spoločnosti udržiavať dobrú komunikáciu založenú na informačných a konzultačných postupoch.

Obchodní partneri

Od našich obchodných partnerov očakávame, že budú v našich obchodných vzťahoch zastávať obchodné princípy, ktoré sú v súlade s našimi.

Zapojenie ostatných

Verder sa snaží byť dôveryhodnou spoločnosťou a ako neoddeliteľná súčasť spoločnosti plní svoje povinnosti nielen voči nej, ale aj voči svojmu okoliu, v ktorom pôsobí. 

Verejné aktivity

Spoločnosti skupiny Verder podporujú a bránia svoje oprávnené obchodné záujmy. Spoločnosť Verder chce spolupracovať s vládami a ďalšími organizáciami, a to ako priamo, tak prostredníctvom organizácií, ako sú napr. profesijné združenia, vo vývoji navrhovanej legislatívy a ďalších smerníc, ktoré môžu mať vplyv na oprávnené obchodné záujmy. Spoločnosť Verder však nepodporuje politické strany ani neprispieva do fondov skupín, ktorých aktivity sú zamerané na podporu záujmov politických strán.

Prostredie

Spoločnosť Verder sa zaviazala k neustálemu zlepšovaniu v oblasti riadenia nášho vplyvu na životné prostredie a k dlhodobejšiemu cieľu rozvoja trvale udržateľného podnikania. Spoločnosť Verder chce spolupracovať s ďalšími subjektmi na starostlivosti o životné prostredie, zvyšovanie porozumenia problematiky životného prostredia a šírenia osvedčených postupov.

Inovácie

Naše inovácie sa zameriavajú na uspokojovanie potrieb našich zákazníkov. V tomto ohľade teda budeme rešpektovať želania našich zákazníkov a spoločnosti. Budeme pracovať na základe spoľahlivých vedeckých poznatkov a na bezpečnosť výrobkov uplatňovať prísne štandardy.

Súťaž

Spoločnosť Verder stále pevne verí na princípy férovej súťaže a podporuje rozvoj príslušných zákonov o hospodárskej súťaži. Spoločnosť Verder a jej zamestnanci budú vykonávať svoju činnosť v súlade s princípmi spravodlivej hospodárskej súťaže a všetkými platnými predpismi.

Jednota obchodu

Spoločnosť Verder nedáva ani neprijíma, či už priamo alebo vedome nepriamo, úplatky alebo iné nepatričné výhody pre obchodný alebo finančný zisk. Žiadny zamestnanec nesmie ponúkať, dávať alebo prijímať žiadny dar alebo platbu, ktorá je alebo by mohla byť chápaná ako úplatok. Akýkoľvek pokus o poskytnutie úplatku alebo jeho prijatie musí byť odmietnutý a bezprostredne oznámený vedeniu spoločnosti. Spoločnosť Verder starostlivo povedie účtovné záznamy, ktoré reflektujú skutočnú povahu vykonaných operácií. Nebudú vytvárané ani udržované žiadne utajené alebo nezaznamenané účty, fondy alebo aktíva.

Stret záujmov

Od všetkých zamestnancov spoločnosti Verder sa očakáva, že sa vyhnú osobným aktivitám a nebudú mať finančné záujmy, ktoré by mohli byť v konflikte s ich zodpovednosťou k spoločnosti. Zamestnanci spoločnosti Verder sa nesmú usilovať o priamy alebo nepriamy zisk pre seba alebo pre iných a zneužiť tak k tomu svoje postavenie.

Dodržovanie – kontrola – hlásenie

Dodržovanie týchto princípov je podstatnou časťou nášho obchodného úspechu. Generálny aj finančný manažment skupiny i jednotlivých spoločností Verder je zodpovedný za implementáciu týchto princípov. Každodennú zodpovednosť za realizáciu týchto princípov má celý manažment jednotlivých obchodných skupín na všetkých územiach, kde pôsobíme. Tento manažment je zodpovedný za implementáciu uvedených princípov aj pomocou napr. podrobnejších inštrukcií reflektujúcich miestne potreby. Kontrola dodržiavania tohto Kódexu náleží generálnemu a finančnému manažmentu skupiny Verder aj jej čiastkových jednotiek.

Akékoľvek porušenie Kódexu musí byť nahlásené zodpovednej osobe zo skupiny Verder. Generálny a finančný manažment skupiny Verder aj jej jednotlivých spoločností nebude kritizovať manažment za stratu zisku, pokiaľ sú dodržiavané hore uvedené princípy a ďalšie záväzné predpisy a pokyny. Boli vykonané opatrenia, aby sa zamestnanci mohli s dôverou obrátiť na zodpovedných zamestnancov a žiadny zamestnanec následkom toho neutrpel škodu.