+421 905 615 530
About Verder

Spracovanie osobných údajov

1.    Úvod

Tieto informácie o spracovaní osobných údajov sa týkajú osobných údajov osôb, ktoré sú zbierané alebo používané spoločnosťou Verder International B.V alebo jej dcérskymi či pridruženými spoločnosťami (ďalej ako „Verder“ nebo „my“). Ceníme si záujem, ktorý ste prejavili o našu spoločnosť, produkty a služby tým, že ste navštívili naše internetové stránky alebo súvisiace komunikačné kanály, vrátane našich stránok na sociálnych sieťach (spoločne označované „Stránky“). Toto prehlásenie o ochrane osobných údajov („Prehlásenie“) sa týka všetkých osobných údajov, ktoré spoločnosť Verder zhromažďuje, ak s ňou vstupujete do kontaktu.

Toto Prehlásenie vysvetľuje, prečo spoločnosť Verder zbiera osobné údaje, aké informácie spoločnosť Verder zbiera o Vás a ďalších užívateľoch Stránok, ako zber prebieha, čo spoločnosť Verder s týmito údajmi vykonáva, ako je možné tieto poskytnuté údaje aktualizovať a ovplyvňovať ich používanie. Prehlásenie sa môže v priebehu času zmeniť, preto by ste si mali toto Prehlásenie pravidelne prečítať.
Návštevou Stránok prijímate a súhlasíte s aktivitami spoločnosti Verder uvedenými v Prehlásení. Pokračovaním v prístupu alebo používaním našich služieb aj potom, čo vstúpia do platnosti, súhlasíte s tým, že budete viazaní revidovaným Prehlásením.

1.1 Prečo sa Vás pýtame na poskytovanie osobných údajov

Pýtame sa Vás na poskytovanie Vašich osobných údajov z nasledujúcich dôvodov (okrem iných):

 • Nákup výrobkov Verder a služieb online
 • Zasielanie informácií o výrobkoch a službách Verder
 • Ukladanie informácií pre budúcu komunikáciu zo strany Verder
 • Pomoc pri vývoji a zlepšovaní výrobkov a služieb
 • Riešenie problémov s produktmi a službami
 • Zasielanie osobných správ, špeciálnych ponúk a reklamy, ktoré sa týkajú Vašich osobných záujmov, založených na informáciách, ktoré ste nám poskytli a informáciách, ktoré sme získali vďaka cookies alebo podobných metód týkajúcich sa Vášho používania Stránok
 • Správa vzťahov so zákazníkmi
 • Uľahčenie prístupu k informáciám
 • Posilnenie komunikácie
 • Analýza a porozumenie chovania užívateľov
 • Implementácia bezpečnostných programov
 • Zodpovedanie Vašich dotazov alebo požiadaviek k Vašim výrobkom a službám, ako aj informovanie o ich stave.

Spoločnosť Verder použije osobné údaje len na tie účely, o ktorých ste boli informovaní.

1.2    Typ osobných údajov zbieraných a uchovávaných spoločnosťou Verder

Spoločnosť Verder zhromažďuje informácie nasledujúceho typu: (i) informácie poskytnuté užívateľom, (ii) získané automaticky, (iii) získané z cookies a porovnateľných technológií, (iv) získané z emailovej komunikácie, a (v) získané z iných zdrojov.

(i)    informácie poskytnuté užívateľom

Spoločnosť Verder prijíma a ukladá informácie, ktoré vkladáte na Stránkach alebo akýmkoľvek spôsobom poskytujete spoločnosti Verder. Spoločnosti Verder poskytujete informácie, pokiaľ napr. vyhľadávate Stránky, poskytujete príspevky, vytvárate si účet, kupujete výrobok alebo službu, odosielate správu, prispievate na fóre alebo kladiete dotaz, pokiaľ sa prihlasujete k odoberaniu noviniek alebo komunikujete so zákazníckou podporou. Výsledkom tejto činnosti je poskytnutie informácií spoločnosti Verder ako je Vaše meno, adresa, telefónne číslo a ďalšie kontaktné informácie, emailová adresa, povolanie a záujmy, dosiahnuté vzdelanie, oblasť záujmov, osoby, ktorým bol zaslaný zakúpený tovar, vrátane adresy a telefónneho čísla, obsah emailov spoločnosti Verder a finančné ako aj osobné informácie, vrátane čísla účtu.
Môžete si zvoliť, že určité informácie neposkytnete, ale spoločnosť Verder môže následkom toho nepovoliť využívanie niektorých ponúk alebo informácií.

(ii)    informácie získané automaticky

Určité informácie spoločnosť Verder prijíma automaticky a ukladá ich, ak vstúpite do kontaktu so spoločnosťou Verder a/alebo na Stránky. Príkladom týchto informácií je adresa internetového protokolu („IP“) používaná pre pripojenie počítača k internetu, Vaše emailová adresa, informácie o pripojení a Vašom počítači ako aj typ a verzia prehliadača, Váš operačný systém a platforma, plný jednotný lokátor zdrojov („URL“), cesta príchodu, prechádzanie a odchod zo Stránok, vrátane dátumu a času, číslo cookie a výrobky a služby, ktoré ste videli alebo vyhľadávali pri používaní Stránok.
Nie je možné zmazať stopu Vašej aktivity zo Stránok. Je mnoho spoločností, ktoré ponúkajú užívateľom utility slúžiace k anonymnej návšteve internetových stránok. Spoločnosť Verder nezakazuje používanie týchto utilit. Avšak spoločnosť Verder potom nie je schopná poskytnúť Vám na svojich Stránkach personalizované informácie, pokiaľ Vás spoločnosť Verder nemôže identifikovať.

(iii)    informácie získané z cookies a porovnateľných technológií

Stránky používajú „cookies“ a/alebo porovnateľnú technológiu pre získavanie informácií, ak sa internetový prehliadač pripojí na Stránky. Cookies sú alfanumerické identifikátory, ktoré spoločnosť Verder ukladá pomocou internetového prehliadača na pevný disk Vášho počítača, aby spoločnosť Verder dokázala rozoznať Váš prehliadač. Stále sa vyvíjajú nové informačné technológie, ktoré spoločnosť Verder môže využívať pre účely zberu dát. Predpokladá sa používanie týchto nových technológií a je v súlade s podmienkami uvedenými v tomto Prehlásení.

(iv)    informácie získané z emailovej komunikácie

Spoločnosť Verder môže získavať informácie prostredníctvom emailovej komunikácie. Pokiaľ otvoríte email zaslaný spoločnosťou Verder, môžu byť do spoločnosti Verder odoslané informácie v správe o prečítaní. Predpokladá to, že Váš počítač túto funkciu podporuje.
(v)    informácie získané z iných zdrojov

Spoločnosť Verder môže získavať osobné údaje o Vás aj z ďalších zdrojov a kombinovať ich s osobnými údajmi získanými iným spôsobom. Spoločnosť Verder napr. môže:

(a)    prechádzať Internet a vyhľadávať relevantný a verejne dostupný obsah

(b)    získavať aktualizované dodacie informácie a adresy od svojej prepravnej služby alebo zdrojov (pokiaľ sú získané bez porušenia práva alebo zmluvy), takže môže opraviť svoje záznamy a zasielať objednávky a komunikáciu omnoho jednoduchšie

(c)    prijímať správy od tretích strán, ktoré poskytujú informácie od alebo o užívateľovi Stránok alebo potenciálnych užívateľoch Stránok (pokiaľ sú získané bez porušenia práva alebo zmluvy); a

(d)    zbierať informácie na Stránkach alebo pomocou Stránok priamo alebo s využitím agentov alebo nezávislých zmluvných partnerov pre zber a/alebo analýzu týchto informácií (pokiaľ sú získané bez porušenia práva alebo zmluvy).

Spoločnosť Verder môže Vaše osobné údaje zdieľať

Máte možnosť nezverejňovať svoje osobné údaje. Pokiaľ poskytujete svoje osobné údaje spoločnosti Verder, súhlasíte s používaním informácií spoločnosťou Verder, ako je uvedené v tomto Prehlásení. Informácie o Vás a ďalších užívateľoch sú dôležité pre obchod spoločnosti Verder. Spoločnosť Verder môže zdieľať informácie, ktoré zostavila, s poskytovateľmi služieb, obchodnými partnermi alebo ďalšími tretími stranami v súlade s právnymi predpismi.

Pretože spoločnosť Verder pokračuje v rozvoji svojich obchodných vzťahov, je možné, že spoločnosť Verder predá jednu zo svojich obchodných častí (buď prostredníctvom predaja aktív a pasív, alebo prostredníctvom predaja akcií (v oboch prípadoch úplne alebo čiastočne). V prípade takéhoto obchodu sa obecné údaje o zákazníkovi predávajú tiež. Informácie o zákazníkovi (vrátane osobných údajov) môžu byť ako také zverejnené kupujúcej spoločnosti.

Vo všetkých hore uvedených prípadoch bude spoločnosť Verder postupovať v súlade s platnými predpismi a smernicami a dohodou uzatvorenou s Vami. Pokiaľ bude spoločnosť Verder vyžadovať Váš súhlas, vyžiadame si ho skôr, ako poskytneme akékoľvek informácie.

Spoločnosť Verder vykoná opatrenia na ochranu osobných údajov

Vnímame a berieme vážne našu zodpovednosť za ochranu osobných údajov, ktoré ste zverili spoločnosti Verder, pred stratou, zneužitím alebo neautorizovaným prístupom. Spoločnosť Verder využíva rôzne bezpečnostné technológie a organizačné postupy na zaistenie ochrany Vašich osobných údajov. Napr. máme implementované riadenie prístupu, používame firewally a zabezpečené servery, uchovávame určité dáta zašifrované, ako sú finančné informácie alebo iné citlivé dáta.

Vaše práva s ohľadom na Vaše osobné údaje

Ak ste poskytli spoločnosti Verder svoje osobné údaje, spoločnosť Verder Vám poskytne primeraný prístup k týmto informáciám, aby ste mohli využiť svoje práva podľa zákonných predpisov (čo môže obsahovať právo na aktualizáciu, úpravu alebo zmazanie osobných údajov). Pokiaľ chcete mať prístup k svojim osobným údajom alebo pokiaľ chcete využiť niektoré iné zo svojich práv, prosím obráťte sa na kontaktnú osobu spoločnosti Verder.

Môžete zvoliť neposkytovanie informácií.

Môžete zvoliť neposkytovanie informácií spoločnosti Verder, čo Vám však môže zabrániť v nákupe alebo prístupu k výhodným funkciám na Stránkach, ponukám alebo informáciám.
Stránky nie sú určené pre deti.
Stránky a výrobky, služby, a informácie na Stránkach nie sú určené pre deti. Pokiaľ máte menej než 18 let, nemali by ste používať Stránky.

Prepojenie s ďalšími internetovými stránkami

Počas Vašej návštevy Stránok sa môžete stretnúť s odkazmi na iné internetové stránky, aby ste sa ľahšie dostali k informáciám. Tieto internetové stránky môžu byť prevádzkované nezávisle na spoločnosti Verder a môžu mať svoje vlastné informácie o spracovaní osobných údajov, prehlásenia alebo ochranu osobných údajov. Pevne veríme, že si ich prečítate a porozumiete, ako sa spracovávajú Vaše osobné dáta v súvislosti s týmito stránkami, lebo nie sme zodpovední za obsah stránok nepatriacich spoločnosti Verder alebo ako tieto stránky spracúvajú osobné údaje.

Prenos údajov do iných krajín

Chceme Vás lepšie poznať, aby sme Vám lepšie slúžili. Pritom rešpektujeme Vaše voľby o tom, ako používať Vaše osobné údaje. Vaše osobné údaje je možné previesť z Vašej krajiny do inej spoločnosti Verder v inej časti sveta, ktorá s Vami môže naďalej komunikovať o výrobkoch spoločnosti Verder, jej službách alebo špeciálnych ponukách, ktoré Vás môžu zaujímať.

Pokiaľ to miestne zákony vyžadujú, vyžiadame si najprv k prenosu osobných údajov do zahraničia súhlas.

Zmeny v tomto Prehlásení

Pretože Stránky a obchod spoločnosti Verder sa neustále menia, aj toto Prehlásenie sa môže počas doby zmeniť. Používanie informácií, ktoré spoločnosť Verder zhromažďuje, je vztiahnuté k Prehláseniu v danom čase. Pozývame Vás k pravidelnej návšteve Stránok, aby ste mohli sledovať zmeny.
Pokiaľ máte akýkoľvek dotaz, pochybnosť alebo poznámku týkajúcu sa spracovania osobných údajov, prosím, zašlite nám svoj dotaz písomne na info@verder.sk

(verzia 04/2018)