+421 905 615 530
About Verder

UPOZORNENIE

Podmienky týkajúce sa používania týchto webových stránok

Tieto podmienky sa vzťahujú na používanie webových stránok Verder Slovakia s.r.o. Vstupom na tieto webové stránky alebo použitím informácií v nich obsiahnutých užívateľ tieto podmienky automaticky prijíma.

Informácia o zrieknutí sa zodpovednosti

Tieto webové stránky majú slúžiť len pre všeobecné informatívne účely. Informácie uvedené na týchto stránkach v žiadnom prípade nie sú doporučenia ani rady. Informácie na týchto stránkach sú získavané a uchovávané s trvalou starostlivosťou a pozornosťou skupiny Verder. Skupina Verder však nemôže poskytovať žiadnu záruku, pokiaľ ide o správnosť a úplnosť informácií na týchto webových stránkach. Preto z informácií na týchto webových stránkach nie je možné vyvodiť žiadne práva. Skupina Verder v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za škody akejkoľvek povahy, ktoré vyplynú z používania týchto webových stránok alebo vyplynú z používania informácií na nich uvedených alebo sprístupnených či s týmto používaním súvisiacim, ani za škody vyplývajúce z nedostupnosti týchto webových stránok.

Webové stránky Verder.sk môžu zahŕňať referencie a/alebo hypertextové odkazy na webové stránky iných poskytovateľov. Tieto referencie a hypertextové odkazy sú uvedené len pre informatívne účely a skupina Verder ich vyberá v dobrej viere. Skupina Verder v žiadnom prípade nezaručuje ani neprijíma zodpovednosť, pokiaľ ide o obsah, používanie a dostupnosť týchto webových stránok.

Duševné vlastníctvo

Všetky práva duševného vlastníctva, okrem iného autorské práva, práva k ochranným známkam a práva k databázam súvisiacim s informáciami, textom, obrázkami, logami, fotografiami a ilustráciami na týchto webových stránkach a týkajúcich sa rozvrhnutia a designu sú majetkom skupiny Verder a/alebo na ne skupina Verder získala licenciu od vlastníka (vlastníkov) týchto práv. Informácie na týchto webových stránkach sú určené len pre osobné, nekomerčné využitie. Reprodukcia a publikovanie (častí) obsahu týchto webových stránok pre neosobné a/alebo komerčné účely v akejkoľvek forme a akýmkoľvek spôsobom sú bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Verder zakázané.

Použitie hypertextových odkazov (na ľubovoľnú stránku) webových stránok spoločnosti Verder je povolené len s predchádzajúcim písomným súhlasom skupiny Verder. Skupina Verder hypertextový odkaz (na ľubovoľnú stránku) svojich webových stránok neposkytne, pokiaľ sa podľa jeho obsahu, image alebo povesti hostiteľských webových stránok nezlučuje s menom, povesťou, službami či produktami skupiny Verder alebo obsahom týchto webových stránok.

Súkromie

Skupina Verder rešpektuje súkromie všetkých užívateľov týchto webových stránok a zaručuje, že osobné informácie poskytnuté skupine Verder prostredníctvom e-mailu a/alebo kontaktného formulára, budú spracované ako dôverné a v súlade s holandskými zákonmi o ochrane osobných údajov (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Osobné údaje poskytnuté skupine Verder Group prostredníctvom webových stránok skupiny Verder alebo e-mailu sa môžu používať výhradne na účely, pre ktoré boli tieto údaje spoločnosti Verder poskytnuté, napríklad pre reakciu na žiadosť o informácie. Ak máte dopyty týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov skupinou Verder, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: info@verder.sk. 

Ospravedlňujeme sa, stránku, ktorú hľadáte, nie je možné nájsť. Buď sme ju stratili, presunuli alebo odstránili. Za spôsobené nepríjemnosti sa ospravedlňujeme.

Hľadané informácie sa pokúste nájsť prostredníctvom štruktúry ponuky; pokiaľ to nepomôže, skúste mapu serveru alebo použite pole Vyhľadávanie.

Pokiaľ informácie nie je možné nájsť a neobídete sa bez nich, dajte nám vedieť pomocou tohoto kontaktného formulára.