0040213354592
About Verder

Condiții de utilizare a site-ului
Condiţii comerciale generale Verder România 

Aceste condiţii sunt valabile pentru utilizarea acestui site deţinut de Verder. Prin accesarea acestui site sau prin utilizarea informaţiilor pe care le conţine, utilizatorul acceptă în mod automat aceste condiţii

Clauza de limitare a responsabilităţii privind informaţiile

Acest site furnizează informaţii generale exclusiv cu caracter informativ. Informaţiile de pe acest site nu pot fi considerate sfaturi de niciun fel. Conţinutul acestui site este alcătuit şi întreţinut cu o grijă şi atenţie permanentă de Grupul Verder. Însă Grupul Verder nu oferă nicio garanţie cu privire la acurateţea sau completitudinea informaţiilor de pe acest site. Din acest motiv, informaţiile cuprinse pe acest site nu pot fi considerate ca bază pentru crearea vreunui drept. Grupul Verder nu îşi asumă niciun fel de răspundere pentru pagubele, indiferent de natura acestora, care apar în urma utilizării acestui site sau în urma sau în legătură cu utilizarea informaţiilor prezentate sau furnizate prin intermediul acestui site, şi nici pentru pagubele apărute din cauza indisponibilităţii site-ului.

Site-ul Verder.com poate conţine referiri şi/sau hyperlegături la site-uri terţe. Acestea sunt incluse doar în scop informativ şi sunt selectate de Grupul Verder cu bună credinţă. Verder Grup nu oferă nicio garanţie şi nu îşi asumă nicio răspundere in în legătură cu conţinutul, utilizarea şi disponibilitatea acestor site-uri.

Drepturi de proprietate intelectuală

Toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv, dar fără a se limita la, drepturi de autor, drepturi legate de mărci comerciale şi drepturi de acces la baze de date legate de informaţiile, textele, imaginile, emblemele, fotografiile şi ilustraţiile de pe acest site şi care privesc structura şi design-ul său sunt proprietatea Grupului Verder şi/sau Grupul Verder deţine licenţă din partea proprietarilor respectivi pentru aceste drepturi. Informaţiile de pe acest site sunt destinate doar pentru uz personal, necomercial. Reproducerea sau publicarea conţinutului acestui site (sau părţilor din acesta) în scop non-personal şi/sau comercial, indiferent de formă sau mijloc, este interzisă fără acordul scris prealabil al Verder.

Utilizarea hyperlegăturilor la (orice pagină de pe) site-ul Verder este permisă doar cu acordul scris prealabil al Grupului Verder. Grupul Verder nu permite nicio hyperlegătură la (orice pagină de pe) site, dacă, în opinia Grupului Verder, conţinutul, imaginea sau reputaţia site-ului gazdă este incompatibil cu numele, reputaţia, serviciile sau produsele Grupului Verder, respectiv cu conţinutul acestui site.

Clauza de confidenţialitate

Grupul Verder respectă confidenţialitatea tuturor utilizatorilor acestui site şi îi asigură că informaţiile cu caracter personal furnizate Grupului Verder prin e-mail şi/sau prin formularul de contactare sunt tratate confidenţial şi în conformitate cu Legea privind confidenţialitatea din Olanda (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Informaţiile cu caracter personal furnizate Grupului Verder prin intermediul site-ului Grupului Verder sau prin e-mail vor fi utilizate exclusiv în scopul în care acestea au fost transmise către Verder, de exemplu pentru a răspunde la solicitări de informaţii. Dacă aveţi întrebări în legătură cu prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal de către Grupul Verder, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail info@verder.com.

 Condiții Comerciale Generale Verder România 

 Condiții comerciale generale (versiunea 2015) 

  

 I.  Definiții: 

  1) Contract – actul juridic care reprezintă acordul de voințe al celor două părți, încheiat între un furnizor de produse sau servicii, denumit în cele ce urmează FURNIZOR și o autoritate     contractantă în calitate de ACHIZITOR. 

  2) FURNIZOR și ACHIZITOR – părțile între care intervine un acord comercial privind livrarea de către FURNIZOR și acceptarea și plata de către ACHIZITOR a unor produse și/sau servicii descrise în: 

 -comanda emisă de ACHIZITOR 

   și 

 -confirmarea de comandă emisă de FURNIZOR 

   și/sau 

  contractul semnat de ambele părți. 

  3) Utilizator final – persoana fizică sau juridică, care exploatează produsele puse la dispoziție de către FURNIZOR direct sau prin intermediul Achizitorului. 

  4) Prețul – valoarea monetară plătibilă Furnizorului de către ACHIZITOR în baza: 

 -comenzii emise de ACHIZITOR 

  și  

 -confirmării de comandă emisă de FURNIZOR 

  și/sau 

 -contractului semnat de ambele părți 

  5) Forță majoră – un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul lansării comenzii sau încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea obligațiilor asumate. Cazurile de forță majoră se definesc și interpretează în conformitate cu legislația în vigoare (orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil – art. 1351 NCC). 

 II.  Domeniul de aplicare: 

   Prezentele condiții se vor aplica în toate relațiile comerciale dintre SC Verder România S.R.L. și terțe părți, excepție făcând doar situațiile menționate explicit în contractele comerciale semnate de reprezentanții legali ai SC Verder România S.R.L. 

   Modificări și/sau adăugiri ale prezentelor condiții precum și ale contractului comercial dintre părți pot fi luate în considerare numai dacă sunt acceptate și semnate de ambele părți            contractante. 

  III.  Oferte și confirmări de comandă: 

   1) Condițiile prezentate în ofertă sunt aplicabile numai în perioada în care oferta este valabilă. Perioada de valabilitate este menționată în ofertă. După expirarea perioadei de valabilitate a ofertei condițiile comerciale trebuie confirmate în scris sau se aplică cele menționate în confirmarea de comandă. 

   2) Acceptarea ofertei din partea Achizitorului constă în manifestarea de voință a acestuia de a încheia contractul propus.  

   3) Furnizorul păstrează toate drepturile de proprietate asupra desenelor, graficelor, calculelor, mostrelor sau altor informații pe care le furnizează Achizitorului în cadrul relațiilor comerciale. Acestea nu pot fi folosite sau comunicate unor terțe părți fără acordul scris al Furnizorului și trebuie returnate imediat la cererea acestuia. 

  IV.  Livrări de produse și service: 

   1) Livrările de produse și service-ul se vor efectua numai pe baza comenzilor scrise, emise de ACHIZITOR sau a contractelor semnate de ambele părți. Condițiile comerciale vor fi cele menționate în:  

  -ofertă-numai în cazul în care emiterea comenzii a avut loc în perioada de valabilitate a ofertei și nu s-au negociat ulterior alte condiții 

   sau/și 

  -contractul semnat de ambele părți 

   sau/și 

  -confirmarea de comandă emisă de FURNIZOR 

   2) Termenii și condițiile de livrare folosite sunt în conformitate cu regulile și uzanțele INCOTERMS 2000 

   3) Dacă nu este specificat altfel în confirmarea de comandă sau contract, livrările se efectuează în condiția FRANCO DEPOZIT VERDER ROMÂNIA BUCUREȘTI. Toate cheltuielile și riscurile trec în sarcina Achizitorului din momentul în care produsele părăsesc depozitul Furnizorului. 

   4) Dacă nu este specificat altfel, Achizitorul are obligația ca, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data la care a fost avizat de către FURNIZOR că livrarea se poate efectua, să achite și să ridice mărfurile de la sediul Furnizorului. 

   5) În cazul în care Achizitorul nu achită și nu ridică marfa în cel mult 10 zile lucrătoare de la data avizării nu se consideră că acesta a renunțat la comandă iar Furnizorul are la dispoziție următoarele mijloace juridice: să invoce excepția de neexecutare care îi permite să refuze predarea bunurilor comandate, să ceară executarea silită a obligației de plată sau să ceară rezoluțiunea contractului și daune interese. Sumele plătite în avans se consideră a fi plată parțială a prețului. 

   6) Achizitorul nu poate denunța unilateral contractul (art. 1276 NCC) și/sau renunța la comandă emisă. 

   7) În cazul în care Achizitorul nu își îndeplinește obligația de plată integrală a prețului și/sau de ridicare a mărfurilor în termen de 10 zile lucrătoare de la data la care a fost avizat de către FURNIZOR că livrarea se poate efectua, Furnizorul are dreptul de a cere rezoluțiunea unilaterală a contractului în condițiile art. 1552 NCC printr-o notificare scrisă adresată Achizitorului. Furnizorul are dreptul și la daune interese în cazul rezoluțiunii unilaterale. 

   8) Datele tehnice precum și orice alte informații prezentate în cataloage, broșuri, pliante, fișe tehnice sau orice alte publicații pot fi luate în considerare, în cadrul relațiilor comerciale, numai dacă în ofertă, confirmare de comandă sau contract se face referire scrisă la ele. 

   9) Service-ul este gratuit în perioada de garanție a produselor. 

  10) În perioada post garanție service-ul se efectuează contra cost pe bază de comandă fermă din partea Achizitorului sau a utilizatorului final. În cazul în care service-ul nu se efectuează la sediul Furnizorului, oferta de service va conține, pe lângă manoperă și valoarea pieselor înlocuite și cheltuielile estimate de deplasare (transport, hotel – dacă este cazul) 

  11) În cazul în care Achizitorul aduce echipamente pentru a fi reparate la sediul Furnizorului, acestea trebuie să fie curățate și spălate de lichidul vehiculat sau de agenții chimici aflați în zona de instalare sau depozitare a echipamentului. În caz contrar Furnizorul poate percepe o taxă de curățare a echipamentului sau poate chiar refuza recepționarea acestuia chiar și în condițiile în care echipamentul se află în garanție. 

  12) Pentru echipamentele aflate în perioada de garanție sau postgaranție, dacă dimensiunile de gabarit și condițiile de lucru permit, service-ul se va efectua la sediul Furnizorului    

  13) Produsele software livrate împreună cu echipamentele pot fi folosite doar de ACHIZITOR și/sau de utilizatorul final. Copierea și distribuirea lor către terțe persone este interzisă. 

  14) Dacă nu este specificat altfel în comandă sau contract livrările parțiale sunt permise. 

  V.  Prețuri și condiții de plată: 

   1) Dacă nu este specificat altfel, toate prețurile sunt exprimate în EUR sau RON și se referă la livrare în condiții FRANCO DEPOZIT VERDER ROMÂNIA BUCUREȘTI. 

   2) Dacă nu este specificat altfel, prețurile nu includ TVA. 

   3) Aplicarea unor reduceri de prețuri față de prețurile de listă presupune acceptul scris al Furnizorului și evidențierea reducerii de preț sau a prețurilor la care s-a aplicat reducerea în confirmarea de comandă sau în contract. 

   4) Dacă nu este specificat altfel în ofertă, confirmare de comandă sau contract, achitarea contravalorii bunurilor comandate se face astfel: 

  - 15 % avans/acont (reprezintă o parte din preț) contra unei facturi proforma emisă de FURNIZOR pentru 15 % din valoarea bunurilor comandate 

  -85 % la livrare contra unei facturi proforma emisă de FURNIZOR pentru 85 % din valoarea bunurilor comandate 

   Plățile se vor efectua în RON, iar valoarea acestora se va calcula având la bază cursul de schimb EUR-RON anunțat de BNR ca fiind valabil pentru data la care se efectuează plată. 

   Factura fiscală emisă de FURNIZOR pentru 100 % din valoarea bunurilor comandate se va elibera la livrarea mărfurilor. 

   5) În cazul întârzierilor la plată, chiar dacă Achizitorul are obligația de a plăți penalități conform paragrafului cap.VIII, art.2, Furnizorul își rezervă dreptul de a sista livrările până când Achizitorul își va îndeplini în totalitate obligațiile de plată. Sistarea livrărilor în condițiile întârzierilor plăților nu poate conduce la aplicarea de penalități pentru întârzieri în livrare. 

   Mărfurile livrate rămân în proprietatea Furnizorului până la achitarea lor în totalitate (inclusiv a penalităților datorate întârzierii la plată – dacă este cazul) de către ACHIZITOR (art. 1678 NCC). 

   6) Achizitorul va prelua riscul pieirii fortuite a bunurilor comandate din momentul în care este de drept în întârziere cu privire la obligația de preluare a acestora (la expirarea termenului de ridicare a mărfii) – art. 1274 alin. 2) NCC. 

  VI.  Termene de livrare:    

   1) Termenul de livrare este cel specificat în confirmarea de comandă sau în contractul semnat de ambele părți. 

   2) În cazul în care Achizitorul solicită ca livrarea să fie efectuată în condiții speciale (de exemplu exceptare TVA, sau exceptare taxe vamale s.a.) termenul de livrare va fi direct  corelat cu termenul la care Achizitorul va pune la dispoziția Furnizorului toate documentele legale necesare aplicării unei asemene excepții.  

   Orice întârziere înregistrată de către ACHIZITOR în procesul de furnizare a documentelor necesare poate conduce la o amânare a termenului de livrare. Într-o asemenea situație Furnizorul este absolvit de orice vină și nu i se pot percepe niciun fel de penalizări sau daune interese. 

   3) În cazuri de forță majoră, definită în termenii și condițiile legii, termenul de livrare se va prelungi cu o perioadă de timp egală cu intervalul de timp pentru care a fost declarată forța majoră. 

  VII.  Instalare și punere în funcțiune:   

   1) Instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor se va efectua numai de către persoane autorizate și numai cu respectarea strictă a indicațiilor din Cartea Tehnică a echipamentului. 

   2) La cererea Achizitorului și în situațiile în care complexitatea lucrărilor o justifică, Achizitorul poate solicita prezența Furnizorului la punerea în funcțiune. Această solicitare trebuie transmisă în scris Furnizorului cu cel puțin 10 zile lucrătoare înainte de data la care Furnizorul este solicitat să participe la punerea în funcțiune. 

   3) Dacă nu este convenit altfel prin contract sau confirmarea de comandă, punerea în funcțiune este gratuită numai dacă lucrările se efectuează la sediul Achizitorului.  

   4) Toate lucrările legate de instalarea echipamentului (montaj, legături electrice, conectările la circuitele hidraulice etc.) precum și achiziționarea tuturor elementelor auxiliare necesare funcționării echipamentului și care nu sunt prezentate în ofertă, confirmare de comandă sau/și contract sunt în sarcina Achizitorului. 

   5) În cazul în care este solicitat, Furnizorul asigură numai asistența tehnică la punerea în funcțiune. 

   6) Dacă Furnizorul a fost solicitat la o anumită data pentru a fi prezent la punerea în funcțiune iar la data respectivă se constată că Achizitorul nu a finalizat lucrările de instalare a echipamentului, Achizitorul se obligă să plătească toate costurile legate de respectiva deplasare și costurile echivalente pentru 4 ore de service (conform tarifelor Verder România S.R.L.). 

   7) Dacă instalarea și punerea în funcțiune nu sunt efectuate imediat după livrare, Achizitorul este unic responsabil de condițiile de depozitare ale echipamentului. În cazul în care aceste condiții nu sunt în conformitate cu cele prevăzute în documentația echipamentului, Furnizorul este exonerat de orice răspundere privind garanția produsului. 

  VIII.  Penalități, daune interese: 

   1) Dacă nu este specificat altfel, nerespectarea termenelor de livrare conduce la plata de către FURNIZOR a unor penalități de 0,15% din valoarea mărfurilor nelivrate la termen pentru fiecare zi calendaristică de întârziere. 

   2) Indiferent de condițiile de plată agreate și menționate în prezentele condiții comerciale, confirmare de comandă sau contract, dacă nu este specificat altfel, nerespectarea termenelor de plată scadențe conduce la plata de către ACHIZITOR a unor penalități de 0,15% din valoarea neachitată pentru fiecare zi calendaristică de întârziere. 

   3) În cazul în care una din părți nu își respectă obligațiile contractuale, după expirarea unui termen de 30 zile lucrătoare de la data scadenței, cealaltă parte poate invoca, pe lângă penalitățile corespunzătoare perioadei de timp scurse și daune interese. Valoarea acestor daune nu poate depăși 100% din valoarea mărfurilor care fac obiectul comenzii sau contractului. 

  IX.  Garanții: 

   1) Dacă nu este specificat altfel în contract sau în confirmarea de comandă garanția tehnică a echipamentelor este de cel mult 12 luni de la punerea în funcțiune dar nu mai mult de 18 luni   de la livrare. Fac excepție de la aceste termene de garanție următoarele echipamente : 

  -aparatele de laborator RETSCH care sunt garantate 24 luni de la livrare 

   2) Garanția nu se aplică sau se aplică limitat pieselor considerate a fi piese de uzură normală și materialelor consumabile cum sunt : 

  -membranele pompelor acționate cu aer comprimat sau cu acționare electrică  

  -scaunele și bilele supapelor 

  -furtunul pompei peristaltice 

  -statorul și rotorul pompelor cu șurub 

  -rotorul pompelor cu rotor flexibil 

  -lobii pompelor cu lobi 

  -elementele de etanșare 

  -elementele de filtrare 

  -ulei  

  -lichide de lubrifiere 

   3) Garanția se aplică numai în cazul respectării cu strictețe de către client a condițiilor de depozitare, mânuire, transport, instalare și exploatare specificate în documentația tehnică precum și numai în cazul folosirii echipamentului pentru aplicația și în condițiile specificate de FURNIZOR în ofertă tehnică. 

   4) Piesele de schimb sunt garantate numai dacă montajul lor s-a efectuat de către FURNIZOR sau în prezența acestuia. 

   5) Utilizarea altor piese de schimb decât cele originale furnizate de către SC Verder România S.R.L. conduce automat la pierderea garanției tehnice. 

   6) Pentru a fi validă garanția trebuie menționată în certificatul de garanție emis, semnat și ștampilat de către FURNIZOR. 

   7) Informațiile indiferent de natura lor, prezentate în publicații, cataloage, prospecte nu reprezintă ofertă și nu sunt subiect de garanție. 

  X.  Forță majoră: 

   1) Forță majoră apăra de răspundere partea care o invocă în condițiile legii. 

  XI.  Arbitraj: 

   1) Orice dispută în legătură cu aceste condiții comerciale generale va fi soluționată amiabil prin înțelegere mutuală. Dacă nu se ajunge la o înțelegere, disputa va fi deferită organelor judecătorești competente din localitatea/sectorul unde Furnizorul are sediul.