+48 32 781 50 32
About Verder

Disclaimer

Warunki korzystania ze strony

poniższe warunki mają zastosowanie dla użycia niniejszej strony Verderair.Wchodząc na niniejszą stronę i używając informacji zawartych na tej stronie, użytkownik automatycznie akceptuje następujące warunki.  

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Niniejsza strona powstała, jedynie w celu dostarczania ogólnych informacji. Informacje przekazywane na tej stronie nie mają charakteru porady. Informacje zawarte na tej stronie zostały stworzone i są utrzymywane z ciągłą troską i uwagą przez Verder Group. Jednakże Verder Group nie może udzielić żadnej gwarancji odnośnie dokładności czy kompletności informacji zawartych na tej stronie. Tak więc strona ta nie upoważnia do roszczenia żadnych praw. W żadnym wypadku Verder Group nie ponosi odpowiedzialności za szkody, jakiejkolwiek natury, wynikające z użycia strony, lub wynikających z lub związanych z zastosowaniem informacji zawartych i udostępnionych za pośrednistwem niniejszej strony, ani za szkody wynikające z braku dostępu do strony.  

Strona internetowa Verder.com może zawierać odniesienia i/lub linki do stron internetowych stron trzecich. Te odniesienia i linki zostały jedynie opublikowane w celach informacyjnych i zostały wybrane przez Verder Group w dobrej wierze. W żadnym wypadku Verder Group nie udziela gwarancji, ani nie poczuwa się do żadnej odpowiedzialności w związku z treścią, użytecznością i dostępnością tych stron.

Własność intelektualna

Wszystkie prawa własności intelektualnej, włączając, lecz nie ograniczając sie do praw autorskich, praw do znaku towarowego i bazy danych, i związanej z informacją, tekstami, obrazami, logo, zdjęciami I ilistracjami na stronie oraz dotyczącejlay-outów i projektów na niej zawartych, stanowią własność Verder Group i/lub przez ich właściciela/i do Verder Group została udzielona licencja na korzystanie z tych praw. Informacje zawarte na tej stronie są wyłacznie do użytku prywatnego, a nie komercyjnego. Powielanie i publikacja (części) zawartości niniejszej strony do uzytku innego niż prywatny i/lub komercyjnego, w jakiejkowiek formie i w jakikolwiek sposób, jest zabroniona bez uprzedniego uzyskania zgody w formie pisemnej ze strony Verder.

Stosowanie linków do (jakiejkowiek witryny) strony Verder jest dozwolone jedynie po wcześniejszym uzyskaniu pisemnej zgody ze strony Verder Group. Verder Group nie zezwala na stosowanie jakichkolwiek linków do (jakiejkowiek witryny) strony, jeśli, w opinii Verder Group,  treści, wizerunek lub reputacja strony gospodarza jest niezgodna z dobrym imieniem, reputacją, świadczonymi usługami lub produktami Verder Group lub zawartością niniejszej strony.    

Prywatność

Verder Group szanuje prawo do prywatności wszystkich użytkowników niniejszej strony i zapewnia, że dane osobowe przekazane Verder Group za pośrednictwem maila i/lub formularza kontaktowego będą traktowane jako poufne zgodnie z duńskim Prawem do Prywatności (Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Dane osobowe przekazane do Verder Group za pośrednictwem strony lub wiadomości email, mogą być wykorzystane jedynie, w celu, w jakim zostały udostepnione Verder Group, przykładowo w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez Verder Group, skontaktuj się nami za pomoca adresu email: info@verder.com.