+49 2104 2333 200
About Verder

pH-Manager light - VP2 Speedy PH

Sonde PRO-PH
Pufferlösung PH-7
Anschlussklemme (2x)
Messzellenaufnehmer

Redox-Manager light & Redox-Manager

Sonde PRO-RX / Sonde PRO-RX-C
Pufferlösung REDOX 650mV
Anschlussklemme (2x)
Messzellenaufnehmer

pH-Manager - VP2-PH

Sonde PRO-PH
Pufferlösung PH-4
Pufferlösung PH-7
Pufferlösung PH-9
Anschlussklemme (2x)
Messzellenaufnehmer

pH-Redox Dosieranlage - VP Dual PH-RX

Sonde PRO-PH
Sonde PRO-RX
Pufferlösung PH-4
Pufferlösung PH-7
Pufferlösung PH-9
Pufferlösung REDOX 650mV
Anschlussklemme (4x)Messzellenaufnehmer (2x)

Sonde PRO-PH

✔ pH 0-14
✔ Max. 2 bar
✔ Länge: 125 mm
✔ Max. 50°C

Sonde PRO-RX

1.500 mV 
Max. 2 bar
Länge: 125 mm 
Max. 50°C

Sonde PRO-RX-C

 1.500 mV 
 Max. 7 bar 
 Länge: 80 mm
 Max. 60°C