261 225 386
About Verder

Kodex obchodních principů VERDER s.r.o.

Náš Kodex obchodních principů popisuje základní normy, které by měl dodržovat každý ve společnosti Verder, ať už se nachází kdekoliv. I tímto se podporuje snaha po firemní odpovědnosti.

Standardní chování

Naše jednání je charakteristické upřímností, jednotou, otevřeností a respektem k lidským právům a zájmům našich zaměstnanců. Rovněž tak respektujeme oprávněné zájmy všech těch, se kterými jsme v jakémkoliv vztahu.

Dodržování práva

Společnosti skupiny Verder a naši zaměstnanci jsou zavázáni k dodržování zákonů a směrnic zemí, ve kterých pracujeme.

Zaměstnanci

Společnost Verder se zavázala, že vytvoří různorodost pracovního prostředí vzájemné důvěry a respektu a kde každý cítí odpovědnost za výsledky a pověst naší společnosti. Chceme, aby naši zaměstnanci pracovali společně ve vzájemném respektu k rase, náboženství, pohlaví nebo kultuře. Proto se neočekává, že jakýkoliv zaměstnanec bude předávat své náboženství nebo kulturu svým kolegům. Chceme, aby nedocházelo k sexuálnímu zastrašování v jakékoliv podobě. Budeme přijímat, zaměstnávat a motivovat zaměstnance pouze na základě jejich kvalifikace a předpokladů potřebných pro vykonávání svěřené práce. 

Zavázali jsme se, že všem našim zaměstnancům vytvoříme bezpečné a zdravé pracovní prostředí. Nebudeme využívat žádnou práci, která by byla vynucená, nebo ji vykonávaly děti. Dále jsme se zavázali,  že budeme pracovat se zaměstnanci, rozvíjet je a posilovat schopnosti a dovednosti každého z nich.

Respektujeme důstojnost jednotlivce a právo zaměstnance na svobodu shromažďování. Se zaměstnanci budeme v rámci společnosti udržovat dobrou komunikaci založenou na informačních a konzultačních postupech.

Obchodní partneři

Od našich obchodních partnerů očekáváme, že budou v našich obchodních jednáních zastávat obchodní principy, které jsou v souladu s našimi.

Zapojení ostatních

Verder se snaží být důvěryhodnou společností a jako nedílná součást společnosti plní svoje povinnosti nejen vůči ní, ale i vůči svému okolí, ve kterém působí.

Veřejné aktivity

Společnosti skupiny Verder podporují a brání své oprávněné obchodní zájmy. Společnost Verder chce spolupracovat s vládami a dalšími organizacemi, a to jak přímo, tak prostřednictvím organizací, jako jsou např. profesní sdružení, ve vývoji navrhované legislativy a dalších směrnic, které mohou mít vliv na oprávněné obchodní zájmy. Společnost Verder však nepodporuje politické strany ani nepřispívá do fondů skupin, jejichž aktivity jsou zaměřeny na podporu zájmů politických stran.

Prostředí

Společnost Verder se zavázala k neustálému zlepšování v oblasti řízení našeho vlivu na životní prostředí a k dlouhodobějšímu cíli rozvoje trvale udržitelného podnikání. Společnost Verder chce spolupracovat s dalšími subjekty na péči o životní prostředí, zvyšování porozumění problematiky životního prostředí a šíření osvědčených postupů. 

Inovace

Naše inovace se zaměřují na uspokojování potřeb našich zákazníků. V tomto ohledu tedy budeme respektovat přání našich zákazníků a společnosti. Budeme pracovat na základě spolehlivých vědeckých poznatků a na bezpečnost výrobků uplatňovat přísné standardy.

Soutěž

Společnost Verder stále pevně věří v principy férové soutěže a podporuje rozvoj příslušných zákonů o hospodářské soutěži. Společnost Verder a její zaměstnanci budou vykonávat svoji činnost v souladu s principy spravedlivé hospodářské soutěže a všemi platnými předpisy.

Jednota obchodu

Společnost Verder nedává ani nepřijímá, ať už přímo nebo vědomě nepřímo, úplatky nebo jiné nepatřičné výhody pro obchodní nebo finanční zisk. Žádný zaměstnanec nesmí nabízet, dávat nebo přijímat žádný dar nebo platbu, která je nebo by mohla být chápána jako úplatek. Jakýkoliv pokus o poskytnutí úplatku nebo jeho přijetí musí být odmítnut a bezprostředně oznámen vedení společnosti.

Společnost Verder pečlivě povede účetní záznamy, které reflektují skutečnou povahu provedených operací. Nebudou zřizovány ani udržovány žádné utajené nebo nezaznamenané účty, fondy nebo aktiva.

Střet zájmů

Od všech zaměstnanců společnosti Verder se očekává, že se vyhnou osobním aktivitám a nebudou mít finanční zájmy, které by mohli být v konfliktu s jejich odpovědností ke společnosti. Zaměstnanci společnosti Verder nesmí usilovat o přímý nebo nepřímý zisk pro sebe sama nebo pro jiné a zneužít tak k tomu své postavení.

Dodržování – kontrola – hlášení

Dodržování těchto principů je podstatnou částí našeho obchodního úspěchu. Generální i finanční management skupiny i dílčích společností Verder je odpovědný za implementaci těchto principů. Každodenní odpovědnost za realizaci těchto principů má celý management dílčích obchodních skupin ve všech územích, kde působíme. Tento management je odpovědný za implementaci zmíněných principů i pomocí např. podrobnějších instrukcí reflektujících místní potřeby.

Kontrola dodržování tohoto Kodexu náleží generálnímu a finančnímu managementu skupiny Verder i jejích dílčích jednotek. Jakékoliv porušení Kodexu musí být nahlášeno odpovědné osobě ze skupiny Verder. Generální a finanční management skupiny Verder i jejích dílčích společností nebude kritizovat management za ztrátu zisku, pokud jsou dodržovány shora uvedené principy a další závazné předpisy a pokyny. Byla učiněna opatření, aby se zaměstnanci mohli s důvěrou obrátit na odpovědné zaměstnance a žádný zaměstnanec následkem toho neutrpěl škodu.